Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Sắc lệnh cử ông Bình về làm Chính ủy Lục quân

SẮC LỆNH
của Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Số: 134/SL ngày 20 tháng 8 năm 19501Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa:

Chieåu saéc leänh soá 50-SL ngaøy 18 thaùng 6 naêm 1946 toå chöùc Boä Quoác phoøng Toång Tö leänh;
Chieåu theo saéc leänh soá 33-SL ngaøy 22 thaùng 3 naêm 1946 vaø 71-SL ngaøy 22 thaùng 5 naêm 1946 toå chöùc vaø aán ñònh quy taéc Quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam;
Chieåu saéc leänh soá 121-SL ngaøy 11 thaùng 7 naêm 1950 thay ñoåi toå chöùc trong Boä Quoác phoøng Toång Tö leänh;
Xeùt nhu caàu coâng taùc hieän thôøi;
Theo ñeà nghò cuûa Boä tröôûng Boä Quoác phoøng kieâm Toång Tö leänh Quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam, vaø sau khi Hoäi ñoàng Chính phuû thoâng qua;

Ra saéc leänh:

Ñieàu 1: Nay uûy Thieáu töôùng Traàn Töû Bình, nguyeân Phoù toång Thanh tra quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam, laøm Chính uûy vieân Quaân hieäu Luïc quaân Traàn Quoác Tuaán.
Ñieàu 2: Boä tröôûng Boä Quoác phoøng kieâm Toång Tö leänh quaân ñoäi Quoác gia Vieät Nam chieåu saéc leänh thi haønh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.