Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Chuyện tướng lĩnh đi học (KC)


Ñaïi töôùng Vaên Tieán Duõng moät ngöôøi baïn thaân thieát cuûa cha toâi töø thôøi kyø bí maät.   Caû hai cuøng tham gia Xöù uûy Baéc Kyø.  Gia ñình oâng laø nôi chuùng toâi thöôøng qua laïi moãi khi coù dòp ra Haø Noäi. Moät laàn ñeán thaêm, chuùng toâi coù hoûi: “Khi ñi laøm caùch maïng coù bao giôø chuù nghó mình seõ laøm ñeán caáp töôùng, maø laø Ñaïi töôùng?”. OÂng cöôøi heát söùc hoàn nhieân: 

NỬA GIỜ VỚI ĐẠI TƯỚNG
Cuối tháng 10 khi gia đình vừa cho in xong cuốn sách Trần Tử Bình – Từ Phú Riềng Đỏ đến mùa Thu Hà Nội…, tôi kết hợp công chuyện mang sách ra tặng các chú, các bác và những đơn vị cha đã công tác mấy chục năm về trước. Trong lịch có kế hoạch đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Vừa đặt chân đến Hà Nội, tôi phone ngay cho Võ Hạnh Phúc, con gái bác, để xếp lịch lại thăm, nhưng vì bác đang nghỉ ở Hồ Tây nên phải chờ. Chiều thứ ba, 31/10/06, quãng 3g, Hạnh Phúc cho xe đến đón. 

Cảm nhận khi sách đến tay

ĐỌC  SÁCH
“TRẦN TỬ BÌNH TỪ PHÚ RIỀNG ĐỎ ĐẾN MÙA THU HÀ NỘI…”

    Ngày 10-10-2006 nhận cuốn số 1 chưa có bìa.
    Chiều tối ngày 12-10-2006, Nguyễn Nam Điện báo đến lấy tạm một trong ba cuốn đã hoàn tất. Tuyệt vời! Có vài lỗi nhỏ nhắn Khương sửa ngay.
    Sáng thứ bảy, 14-10-2006, 1000 cuốn đã hoàn thành. Chiều đó lấy trước 100 cuốn về thắp hương tại nhà bác Chiến.
    Chiều thứ hai, 16-10-2006, Phan Nam cho xe tải lấy 900 cuốn còn lại về nhà.

Trang thơ: Anh linh thầy Trần Tử BìnhSau khi đọc xong cuốn “Trần Tử Bình từ Phú Riềng Đỏ tới mùa Thu Hà Nội…”, tôi đã sáng tác để tặng gia đình trong ngày giỗ lần thứ 40 của cụ.
 

Anh linh thầy, Trần Tử Bình!  *
Nhân ngày giỗ lần thứ 40 kính dâng cụ Trần Tử Bình (1907-1967), Khai quốc công thần của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một trong chín Thiếu tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm năm 1948.

KHI LÒNG TIN BỊ MẤT (KQ)


(Bài viết năm 2006)
Đã 16 năm kể từ ngày tự nguyện ra khỏi Đảng, cho đến hôm nay tôi thấy mình đã có một quyết định đúng đắn!
… Như nhiều bạn bè cùng lứa, tôi rất tự hào với truyền thống gia đình. Cha tôi, ông Trần Tử Bình, bí thư chi bộ Đông Dương Cộng sản đảng đã cùng 6 đảng viên lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh của 5000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Nam bộ), đầu  tháng 2-1930. Tên ông gắn liền với cái tên “Phú Riềng đỏ”! Tháng 8-1945, ông tham gia lãnh đạo Tổng  khởi nghĩa ở Hà Nội; tháng 1-1948 được phong Thiếu tướng trong đợt phong quân hàm đầu tiên cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo gương cha mẹ, 4 anh em trai tôi phục vụ trong quân đội. Tôi được kết nạp vào Đảng ngày 3-2-1975. Ngày ấy, lí tưởng thật rõ ràng - vào Đảng để cống hiến nhiều hơn cho nhân dân, cho đất nước.

Tưởng nhớ Anh


TÖÔÛNG NHÔÙ ANH TRAÀN TÖÛ BÌNH
Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp

Sau cuoäc Caùch maïng Thaùng Taùm naêm 1945, toâi môùi gaëp roài cuøng laøm vieäc vôùi anh Traàn Töû Bình trong Quaân uyû vaø Boä Toång chæ huy, nhöng töø ñaàu nhöõng naêm 30 cuûa theá kyû 20, toâi ñaõ ñöôïc nghe noùi veà cuoäc ñaáu tranh oanh lieät cuûa 5.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng ôû Nam Boä maø anh laø ngöôøi laõnh ñaïo, treân cöông vò bí thö chi boä Ñaûng, goùp phaàn laøm neân moät “Phuù Rieàng Ñoû” trong lòch söû ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam thôøi Phaùp thuoäc.

Sơ lược tiểu sử

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
Trần Tử Bình tên thật là Phạm Văn Phu, sinh năm 1907, trong một gia đình nông dân nghèo theo Đạo Thiên chúa, tại xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
1. Sự kiện “Phú Riềng Đỏ” 1930
Vì tham gia phong trào yêu nước, vận động giáo sinh ở Chủng viện Hoàng Nguyên (giáo phận Hà Đông) để tang cụ Phan Chu Trinh nên cuối năm 1926 ông bị đuổi học. Năm 1927, được Tống Văn Trân giác ngộ, ông kí hợp đồng vào Nam Bộ làm phu đồn điền cao su Phú Riềng.
Tại Phú Riềng, ông được nhà cách mạng Ngô Gia Tự giác ngộ, kết nạp vào Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Tháng 10 năm 1929, là đảng viên Đông Dương cộng sản đảng tại chi bộ Phú Riềng.
Cuối năm 1929, ông thay đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư chi bộ. Đầu năm 1930, chi bộ lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi quyền sống của 5.000 công nhân Phú Riềng, làm nên “Phú Riềng Đỏ” lịch sử. Sau đó, ông bị bắt, bị kết án 10 năm tù và đày ra Côn Đảo.

Giới thiệu cho cuốn sách


Lôøi giôùi thieäu
Döông Trung Quoác
Toång thö kyù Hoäi Söû hoïc Vieät Nam

                                       
Thöïc tieãn cuûa coâng cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ôû nöôùc ta ñaõ xuaát hieän raát nhieàu teân tuoåi caùc nhaø caùch maïng. Nhöng haún khoâng nhieàu tröôøng hôïp nhö Traàn Töû Bình, moät con ngöôøi xuaát thaân töø moät noâng daân ngheøo khoå laïi theo Ñaïo Thieân Chuùa, laïi tröôûng thaønh trong moät phong traøo ñaáu tranh cuûa moät taàng lôùp xaõ hoäi tieâu bieåu nhaát cho lôùp ngöôøi cuøng khoå döôùi cheá ñoä thuoäc ñòa laø nhöõng nguôøi phu ñoàn ñieàn cao su ôû Nam boä; ñeå roài trôû thaønh ngöôøi coäng saûn thuoäc lôùp ñaûng vieân ñaàu tieân, thaønh laäp coâng ñoaøn, laõnh ñaïo baõi coâng vaø bò thöïc daân baét ñaày ñi tuø ngoaøi Coân Ñaûo...; ñeå roài trôû thaønh moät nhaø laõnh ñaïo phong traøo tieàn khôûi nghóa moät vuøng roäng lôùn ôû ñoàng baèng vaø trung du Baéc boä; roài vôùi cöông vò Xöù uyû Baéc kyø tham gia ban laõnh ñaïo cuoäc Toång khôûi nghóa ôû thuû ñoâ Haø Noäi, roài laïi trôû thaønh moät vò töôùng gaùnh vaùc nhieàu troïng traùch trong quaân ñoäi vaø coâng vieäc cuoái cuøng laïi treân cöông vò moät Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn hoaït ñoäng treân maët traän ngoaïi giao. OÂng qua ñôøi khi vöøa troøn tuoåi 60 (1907-1967). 

Cuốn sách "TRẦN TỬ BÌNH - TỪ PHÚ RIỀNG ĐỎ ĐẾN MÙA THU HÀ NỘI..."

Từ hôm nay, trên trang mạng này bắt đầu đăng tải cho đến hết các bài trong cuốn sách do NXB Lao động phát hành năm 2006, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh (5/5/1907-5/5/2007) và 40 năm ngày mất (1967-2007) của ông.
Toàn bộ nội dung sẽ được lưu tại nhãn "Từ Phú Riềng đỏ...".

Gia đình chú Nguyễn Văn Sỹ

Thăm Vũng Tàu, cùng anh Tam (thứ 2 từ trái) đến thăm nhà Phúc Chiến.
Chú Sỹ dân Bắc Ninh nhưng ngụ cư trên Tam Đảo và tham gia cướp chính quyền ở thị trấn Tam Đảo 1945. Sau đó về cùng công tác với cha ở Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, phụ trách Quản trị. Ngày đó trăm bề khó khăn, chú phải chạy vạy xin cụ Phạm Văn Đồng từng hào bạc về cho nhà trường.

Cha mẹ rất quý cô chú, coi như em út trong nhà. Đầu thập kỷ 1960, chú là Cục trưởng Cục Tài chính. Không may chú lâm bệnh, phải sang Bắc Kinh điều trị. Cha ra thăm chú luôn. Thấy bệnh tình nặng khó qua khỏi, cha khuyên chú về nước, sống những ngày cuối cùng vợ con. Chỉ ít ngày sau chú đi.

Bài học dở dang (Hứa Tuấn Cường)

”Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn
Nghóa meï nhö nuôùc trong nguoàn chaûy ra
Moät loøng thôø meï kính cha
Cho trọn chữ Hiếu mới la đạo con
 
Baøi ca xöa con hoïc
Ngôõ nhö ñaõ thuoäc loøng
Giôø xa queâ môùi thaáy
Baøi hoïc coøn chöa xong
Coâng cha ngang nuùi cao
Nghóa meï nhö bieån roäng
Meï cho con öôùc voïng
Cha khieán con töï haøo
Roài khi con lôùn khoân
Caùnh chim trôøi dang roäng
Nhöng toùc cha baïc hôn
Maù meï cuõng thoâi hoàng
Caùch muoân truøng soùng bieån
Con nguyeän vaãn luoân mang
Mai veà queâ hoïc tieáp
Baøi laøm ngöôøi dôû dang
                                    UK, 30-03-2003

                                                

Khóc mẹ! (Đại tá, nhà văn Khương Thế Hưng)

Mẹ ơi năm nắng, mười sương
Chân trời góc biển, bốn phương đã từng
Một con tim lớn đã dừng
Muôn ngàn giọt lệ dưới vừng mi trôi
Năm mươi tuổi Đảng qua rồi
Bảy ba năm ấy cuộc đời sáng trong
 

Những vần thơ về mẹ

Bà Nguyễn Thị Hưng (1920-93).
 KÍNH VIẾNG CHỊ NGUYỄN THỊ HƯNG
NGUYÊN TỈNH UỶ VIÊN HƯNG YÊN
Trần Tuấn Doanh
Nguyên Uỷ viên thường vụ
Tỉnh uỷ Hưng Yên

Chị Hưng ơi! Đời vắng chị rồi!
Nhưng hình dáng chị giữa đời còn nguyên
Em vừa đọc “Nắng Hưng Yên”
Bao nhiêu kí ức dồn lên trên đầu
Em vừa định đến tuần sau
Sẽ ra thăm chị… tin đâu bất ngờ!
Tim đau buốt, dạ ngẩn gơ
Tiếc không được gặp trước giờ chị đi
Đau thương này biết nói chi

GHI CHÉP TỪ CÁC CHÚ TỪNG LÀM VIỆC VỚI CHA

Thăm nhà chú Bồng ở Hương Canh, 2006.

Chú luôn tự hào là lính Võ Đại tướng và em ông Bình.
 
1.       Chú Nguyn Văn Bồng: 
“Cha chaú là ngươì kết nạp chú vào Đảng khi ở trường Võ bị Trần Quốc Tuấn 1946 và là người cứu chú trong cải cách. 
Ông cụ sinh ra chú tham gia lãnh đạo cướp chính quyền ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Nhưng trong cải cách gia đình bị quy là Quốc dân đảng, thế là chú bị Quân pháp tạm giam. 
Nghe Thanh tra báo cáo vụ việc này, cha cháu đã thẳng thắn nói: “Đây là lần thứ 3 tôi nói với các anh. Nếu Nguyễn Văn Bồng là đảng viên Quốc dân đảng thì Trần Tử Bình này là Quốc dân đảng từ lâu rồi!”. 
Sau đó, chú mới được thả tự do và theo con đường cha cháu đi tới tận bây giờ”.