Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Tưởng nhớ Anh


TÖÔÛNG NHÔÙ ANH TRAÀN TÖÛ BÌNH
Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp

Sau cuoäc Caùch maïng Thaùng Taùm naêm 1945, toâi môùi gaëp roài cuøng laøm vieäc vôùi anh Traàn Töû Bình trong Quaân uyû vaø Boä Toång chæ huy, nhöng töø ñaàu nhöõng naêm 30 cuûa theá kyû 20, toâi ñaõ ñöôïc nghe noùi veà cuoäc ñaáu tranh oanh lieät cuûa 5.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng ôû Nam Boä maø anh laø ngöôøi laõnh ñaïo, treân cöông vò bí thö chi boä Ñaûng, goùp phaàn laøm neân moät “Phuù Rieàng Ñoû” trong lòch söû ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam thôøi Phaùp thuoäc.

Traûi qua nhieàu cöông vò laõnh ñaïo, töø bí thö Huyeän uyû, Tænh uyû, ñeán uyû vieân roài uyû vieân Thöôøng vuï Xöù uyû Baéc Kyø; sau ba laàn bò baét vaø tuø ñaøy, thaùng 3 naêm 1945, anh vöôït nguïc veà xaây döïng chieán khu Hoøa-Ninh-Thanh roài tham gia laõnh ñaïo cuoäc Toång khôûi nghóa ôû Thuû ñoâ vaø moät soá tænh ñoàng baèng Baéc Boä.
Thaùng 9 naêm 1945, anh ñöôïc Ñaûng cöû vaøo Quaân ñoäi, phuï traùch Tröôøng Caùn boä quaân söï ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa môùi ra ñôøi. Ñaàu naêm 1947, anh laø Phoù bí thö Quaân uyû kieâm phoù Toång thanh tra quaân ñoäi. Treân cöông vò ñoù, thu ñoâng naêm aáy khi giaëc Phaùp môû cuoäc tieán coâng quy moâ lôùn leân Vieät  Baéc hoøng tieâu dieät cô quan ñaàu naõo cuûa ta, anh ñöôïc phaân coâng cuøng anh Leâ Thieát Huøng chæ huy Maët traän Ñöôøng soá 2 - Soâng Loâ. Hai anh ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï, cuøng quaân vaø daân Khu 10 beû gaãy moät trong hai goïng kìm quan troïng cuûa quaân ñoäi Phaùp, laäp neân chieán coâng Soâng Loâ oanh lieät.
Sau chieán thaéng Vieät Baéc, anh laø moät trong soá iùt caùn boä cao caáp ñaàu tieân cuûa quaân ñoäi ñöôïc Hoà Chuû tòch kyù saéc leänh phong quaân haøm Thieáu töôùng vaøo ñaàu naêm 1948.
Töø naêm 1950 ñeán 1955, laø Chính uyû Tröôøng Só quan Luïc quaân Vieät Nam, anh ñaõ goùp söùc ñaøo taïo haøng ngaøn caùn boä ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån caùc ñaïi ñoaøn chuû löïc, môû caùc chieán dòch tieán coâng quy moâ ngaøy caøng lôùn, giaønh thaéng lôïi cho cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp.
Naêm 1956-1957, anh tham gia coâng taùc söûa chöõa sai laàm cuûa Ñaûng trong caûi caùch ruoäng ñaát. Vôùi uy tín vaø kinh nghieäm cuûa mình, anh ñaõ goùp phaàn minh oan cho nhieàu ñaûng vieân, caùn boä vaø cô sôû caùch maïng ôû nhieàu ñòa phöông, khoâi phuïc nieàm tin cuûa ñaûng vieân vaø nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng.
Thaùng 9 naêm 1960, taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù 3 cuûa Ñaûng, anh ñöôïc baàu laø Uyû vieân chính thöùc Ban chaáp haønh Trung öông. Töø naêm 1959 cho ñeán khi laâm beänh qua ñôøi (1967), laø Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn nöôùc ta taïi nöôùc Coäng hoaø Nhaân daân Trung Hoa, anh ñaõ tích cöïc goùp phaàn thaét chaët tình höõu nghò giöõa Ñaûng, Chính phuû, Quaân ñoäi vaø nhaân daân hai nöôùc.
*
*  *
Xuaát thaân laø coá noâng, baûn thaân laø coâng nhaân, anh Traàn Töû Bình thuoäc lôùp ngöôøi cuøng khoå trong xaõ hoäi thöïc daân, phong kieán neân ñaõ sôùm giaùc ngoä caùch maïng vaø trôû thaønh moät caùn boä raát möïc trung kieân cuûa Ñaûng.
Laø phoù bí thö Quaân uyû töø nhöõng naêm ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp, anh ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc xaây döïng vaø kieän toaøn heä thoáng toå chöùc Ñaûng trong quaân ñoäi nhaèm taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñoái vôùi löïc löôïng vuõ trang.
Qua nhieàu naêm phuï traùch coâng taùc nhaø tröôøng, anh ñaõ cuøng taäp theå Ban giaùm hieäu vaø ñoäi nguõ giaùo vieân ñaøo taïo nhieàu theá heä caùn boä coù ñöùc, coù taøi, laøm noøng coát cho söï nghieäp xaây döïng vaø chieán ñaáu thaéng lôïi cuûa Quaân ñoäi nhaân daân.
Anh laø moät ñaûng vieân coù phaåm chaát trong saùng, töøng neâu cao khí tieát cuûa ngöôøi Coäng saûn trong nguïc tuø ñeá quoác, thaám nhuaàn ñaïo ñöùc caùch maïng “Caàn kieäm Lieâm chính,  Chí coâng voâ tö” cuûa Hoà Chuû tòch, trung thöïc taän tuî, ñoaøn keát chaân thaønh, heát loøng thöông yeâu ñoàng chí ñoàng ñoäi, luoân ñöôïc caùn boä, chieán só tin yeâu. Anh laø taám göông saùng cho caùc theá heä hieän nay vaø mai sau hoïc taäp.
Toâi giöõ maõi maõi giöõ nhöõng kyû nieäm vaø aán töôïng toát ñeïp veà anh!
Thaùng 8 naêm 2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.