Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Giới thiệu cho cuốn sách


Lôøi giôùi thieäu
Döông Trung Quoác
Toång thö kyù Hoäi Söû hoïc Vieät Nam

                                       
Thöïc tieãn cuûa coâng cuoäc caùch maïng giaûi phoùng daân toäc ôû nöôùc ta ñaõ xuaát hieän raát nhieàu teân tuoåi caùc nhaø caùch maïng. Nhöng haún khoâng nhieàu tröôøng hôïp nhö Traàn Töû Bình, moät con ngöôøi xuaát thaân töø moät noâng daân ngheøo khoå laïi theo Ñaïo Thieân Chuùa, laïi tröôûng thaønh trong moät phong traøo ñaáu tranh cuûa moät taàng lôùp xaõ hoäi tieâu bieåu nhaát cho lôùp ngöôøi cuøng khoå döôùi cheá ñoä thuoäc ñòa laø nhöõng nguôøi phu ñoàn ñieàn cao su ôû Nam boä; ñeå roài trôû thaønh ngöôøi coäng saûn thuoäc lôùp ñaûng vieân ñaàu tieân, thaønh laäp coâng ñoaøn, laõnh ñaïo baõi coâng vaø bò thöïc daân baét ñaày ñi tuø ngoaøi Coân Ñaûo...; ñeå roài trôû thaønh moät nhaø laõnh ñaïo phong traøo tieàn khôûi nghóa moät vuøng roäng lôùn ôû ñoàng baèng vaø trung du Baéc boä; roài vôùi cöông vò Xöù uyû Baéc kyø tham gia ban laõnh ñaïo cuoäc Toång khôûi nghóa ôû thuû ñoâ Haø Noäi, roài laïi trôû thaønh moät vò töôùng gaùnh vaùc nhieàu troïng traùch trong quaân ñoäi vaø coâng vieäc cuoái cuøng laïi treân cöông vò moät Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn hoaït ñoäng treân maët traän ngoaïi giao. OÂng qua ñôøi khi vöøa troøn tuoåi 60 (1907-1967). 


Taát caû thoâng soá veà lyù lòch neâu treân cuûa moät con ngöôøi coøn cho thaáy caû moät toaøn caûnh ñaày bieán ñoåi gian khoå vaø haøo huøng cuûa lòch söû cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc nöôùc ta. Traàn Töû Bình laø moät maãu ngöôøi ña naêng khaù phoå bieán cuûa thôøi kyø caùch maïng coøn non treû nhöng raát trong saùng. Caùi tinh thaàn “ñaâu coù giaëc laø ta cöù ñi”, “nhieäm vuï naøo cuõng hoaøn thaønh khoù khaên naøo cuõng vöôït qua, keû thuø naøo cuõng ñaùnh thaéngtöøng thoâi thuùc lôùp ngöôøi tieân phong nhö Traàn Töû Bình laøm neân nhöõng söï nghieäp lôùn cho daân toäc. Ñoù cuõng laø nhöõng taám göông lôùn cho caùc theá heä.

Taäp saùch naøy laø phaùc thaûo chaân dung cuûa Traàn Töû  Bình ñöôïc tích luyõ qua nhieàu hoaït ñoäng söû hoïc vaø vaên hoïc. Ñoù laø cuoán saùch truyeän theå loaïi truyeàn thoáng vieát veà Phuù Rieàng Ñoû khi Traàn Töû Bình coøn laø nhöõng nhaân moái ñaàu tieân nhem nhoùm ngoïn löûa caùch maïng trong phong traøo coâng nhaân cao su. Ñoù laø nhöõng baøi vieát, hoài öùc cuûa nhöõng ngöôøi ñöông thôøi vôùi oâng, cuûa theá heä con chaùu oâng khaéc hoaï moät taám göông ñeå laïi... Ñoù cuõng laø tieáng noùi töôûng nhôù oâng trong moät sinh hoaït söû hoïc môùi ñaây nhaân kyû nieäm cuoäc Caùch maïng thaùng Taùm.

Ñieàu deã thaáy ôû lôùp ngöôøi nhö Traàn Töû Bình khoâng phaûi laø söï noåi troäi cuûa moät ngöôøi xuaát chuùng maø laø nhöõng con ngöôøi baùm chaéc laáy quaàn chuùng ñeå laøm neân söï nghieäp lôùn. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø moät cuoán saùch vieát veà Traàn Töû Bình cuõng laø moät chöông söû thôøi ñaïi maø oâng ñaõ soáng, ñaõ coáng hieán moät caùch taän tuî vaø hoaù thaân cho moät söï nghieäp lôùn.

Moät cuoán saùch nhö vaäy laø boå ích cho nhöõng ai ñoïc noù. Xin ñöôïc traân troïng giôùi thieäu.

                                                              Haø Noäi, thaùng 7-2006


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.