Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Bài học dở dang (Hứa Tuấn Cường)

”Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn
Nghóa meï nhö nuôùc trong nguoàn chaûy ra
Moät loøng thôø meï kính cha
Cho trọn chữ Hiếu mới la đạo con
 
Baøi ca xöa con hoïc
Ngôõ nhö ñaõ thuoäc loøng
Giôø xa queâ môùi thaáy
Baøi hoïc coøn chöa xong
Coâng cha ngang nuùi cao
Nghóa meï nhö bieån roäng
Meï cho con öôùc voïng
Cha khieán con töï haøo
Roài khi con lôùn khoân
Caùnh chim trôøi dang roäng
Nhöng toùc cha baïc hôn
Maù meï cuõng thoâi hoàng
Caùch muoân truøng soùng bieån
Con nguyeän vaãn luoân mang
Mai veà queâ hoïc tieáp
Baøi laøm ngöôøi dôû dang
                                    UK, 30-03-2003

                                                

1 nhận xét:

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.